Home

Cbs definitie ouderen

54 procent van de 55-plussers geniet van ouder worden. 30-4-2020 00:00. 55-plussers liefst zo lang mogelijk in eigen woning. 2-4-2020 00:00. Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelde zich sterk eenzaam in 2019. 27-3-2020 12:00 . Steeds meer ouderen maken gebruik van sociale media. 20-1-2020 00:00. Ouderen wonen minder vaak alleen. 6-9-2019 00:00. Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid. Deze definitie van de beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar. Zie ook: Beroepsbevolkin Kwetsbare groepen in deze welvaart-welzijnsverdeling zijn ouderen (65-plus) en alleenstaanden. Vier op de tien zelfstandig wonende 75-plussers scoren laag op welvaart en welzijn. Veel ouderen zijn niet meer economisch actief, hun inkomen is gemiddeld lager dan van mensen die betaald werk hebben In de nieuwe regeling van het Ministerie van OCW wordt gewerkt met twee andere gewichten: 0.30 en 1.20: - 0.30 voor leerlingen waarvan beide ouders maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of de vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg hebben gedaan óf waarvan beide ouders maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs.

ouderen Voor de bescherming van ouderen bestaan, in tegenstelling tot voor bijv. de bescherming van kinderen, weinig normen (zie leeftijd). De Universele verklaring noemt de zorg voor sociale zekerheid bij ouderdom, maar dit recht keert niet uitdrukkelijk in een van de mensenrechtenverdragen terug Sociaaleconomische status: definities. Er zijn verschillende definities van sociaaleconomische status. Een wat oudere definitie is dat sociaaleconomische status de relatieve positie is van een individu, gezin of groep binnen een hiërarchische sociale structuur, die is gebaseerd op toegang tot of controle over rijkdom, macht en prestige (Mueller & Parcel, 1981) Oudere De term oudere heeft niet zozeer te maken met leeftijd zoals de term bejaarde, maar vooral met het begin van een nieuwe, laatste levensfase waarin het arbeidzame leven wordt afgerond, nieuwe doelen worden geformuleerd en de balans van het leven wordt opgemaakt Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 18%. Daarnaast is sprake van 'dubbele vergrijzing'. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80. Op deze World Statistics Day bespreekt het CBS de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis in Nederland en de rest van de EU. Beschikbaar onder embargo. Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN) 21-10-2020 15:30. Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2020? Consumentenvertrouwen. 22-10-2020 06:30. De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met.

Dossier Vergrijzing - CBS

De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn uitgevoerd door de GGD'en, CBS en RIVM. In 2012 en 2016 deden respectievelijk ruim 387.000 personen en 457.000 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en. Het aantal ouderen neemt toe. Maar er komen ook steeds meer oude ouderen (80+). Hiermee groeit ook de groep ouderen waarbij verschillende soorten problemen samenkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan chronische aandoeningen en multimorbiditeit, incontinentie, polyfarmacie (het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd) en eenzaamheid. Dit levert een complexe, domeinoverstijgende. Ook de definitie van kwetsbaarheid uit het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2011 geeft deze diverse aspecten van kwetsbaarheid goed weer: 'Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden)' 1 % Drinkers: wel eens alcoholhoudende drank gedronken afgelopen 12 maanden . 2 % Overmatig drinkers onder algemene bevolking: >21 glazen per week (mannen) of >14 glazen per week (vrouwen) . 3 % Zware drinkers onder algemene bevolking: binge drinken: tenminste 1x/wk >=4 glazen op een dag (vrouwen) of >=6 glazen op een dag (mannen). 4 % dat voldoet aan de richtlijn alcoholgebruik van de.

rituelen en tradities

Welvarende paren, kwetsbare eenoudergezinnen - CBS

De meeste ouderen zijn prima in staat om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee die zelfstandigheid te behouden. Een deel van de ouderen lukt dat niet. We spreken dan over kwetsbare ouderen. De kwetsbaarheid van ouderen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Kwetsbaarheid komt vaker voor bij laag opgeleide ouderen, ouderen met complexe gezondheidsproblemen, oudere migranten. De cijfers op deze pagina komen uit een groot onderzoek onder meer dan 700.000 Nederlanders van 19 jaar en ouder, de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en 2016 van de GGD'en, CBS en RIVM. Eenzaamheid wordt gemeten met de Eenzaamheidsschaal van Gierveld-De Jong

Ouderen wonen vaker zelfstandig en ook vaker alleen. Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer druk op zowel de formele als de informele zorg. Zorgvoorzieningen komen het meest onder druk te staan in de krimpregio's. Forse toename van ouderdomsziekten. De komende 25 jaar zet de vergrijzing door. Dit betekent dat het aandeel ouderen in de bevolking toeneemt. Ook bereiken steeds meer mensen. Titel initiatief: iFocus Kwetsbare Ouderen Ziekenhuis: Ikazia ziekenhuis Inleiding Het percentage ouderen onder de opgenomen patiënten in een ziekenhuis is groot. Dat geldt ook voor het Ikazia ziekenhuis. Deze patiëntengroep, vooral de groep die ouder is dan zeventig jaar, is kwetsbaar. De verhoogde kans op complicaties en specifieke zorgproblemen zoals een delier, fysieke beperking, vallen.

Ouderen - 3 definities - Encycl

Video: Sociaaleconomische status Cijfers & Context Opleiding

Het betreft volwassenen (19-64 jaar) en de ouderen (65 jaar en ouder). Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 387.195 personen waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de 28 GGD'en en 10.811 (2,8%) door het CBS. Het beheer van de 'Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en, CBS en RIVM 2012' ligt bij het. Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren explosief. In 2040 is de demografische groei op zijn hoogtepunt van de vergrijzing en telt Nederland naar verwachting meer dan een kwart 65-plussers (CBS, 2017). Onder invloed van transities in de ouderenzorg wonen ouderen langer thuis. De combinatie van dez

Oudere - 4 definities - Encycl

 1. De definitie van ouderenmishandeling volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport luidt: Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij.
 2. Depressie bij ouderen. Onder ouderen in Nederland lijdt 2 tot 3% aan een ernstige depressie. Een veel groter aantal, 15 tot 20%, heeft een lichte vorm. Van de 1.500 mensen die jaarlijks als gevolg van een depressie hun leven beëindigen, is een derde ouder dan zestig jaar
 3. StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar

Ouder in eenouderhuishouden betekenis & definitie Een ouder in een eenouderhuishouden is een persoon die niet samenwoont met een partner, maar wel thuiswonende kinderen heeft. Laatst bijgewerkt 30-12-201 Ouderen in Nederland. In 2017 telde Nederland 3.159.000 inwoners van 65 jaar en ouder (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018). Van deze ouderen had in 2016 49.6% één of meer langdurige aandoeningen (zoals diabetes, hart- en vaatziekten of artrose) en gaf 50.4% van de ouderen aan dat zij zich beperkt voelen door hun gezondheid (CBS, 2018). De meest voorkomende problemen waarmee ouderen. Een achterstandsleerling is een leerling in het reguliere basisonderwijs die volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoort tot een achterstandscategorie. Op grond daarvan krijgen basisscholen extra financiële middelen toegewezen. Tot en met het schooljaar 2005/'06 betreft het de volgende categorieën: - Nederlandse leerlingen van ouders met een laag opleidingsniveau.

Voor de snijdende specialismen, specialist ouderen geneeskunden, patiënten en hun mantelzorgers is een rol weggelegd bij deze herziening en implementatie van de bestaande richtlijn delier. Definitie van de richtlijn. Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. In conclusies wordt. Overzicht boeke Cijfers over eenzaamheid in Nederland. Deze website maakt deel uit van de toolkit Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die gemeenten en lokale organisaties ondersteunt bij de aanpak van eenzaamheid. Op deze website vindt u kaarten en cijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau over verschillende vormen van eenzaamheid Ouderen wonen vaker zelfstandig en vaak ook alleen. De druk op de formele en informele zorg wordt hierdoor groter. De komende 20 jaar zet de vergrijzing door. Hierdoor zijn er in de toekomst steeds meer mensen met een chronische aandoening zoals artrose, nek- en rugklachten en diabetes. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de hoogste ziektelast. Ook multimorbiditeit, meerdere.

Bevolking Cijfers & Context Vergrijzing

 1. Het CBS heeft met een classificatieboom risicogroepen afgeleid van personen een verhoogd risico op problematische schulden. In het bovenste figuur wordt het aandeel personen weergegeven dat in de jaren 2016 tot en met 2018 tot de risicogroepen behoort. Door met de muis over de grafiek te gaan wordt per jaar ook het absolute aantal personen dat tot de risicogroep behoort getoond. In het.
 2. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal de vergrijzing zich in de toekomst nog verder voortzetten. Hoewel het aandeel van de jongeren in Nederland waarschijnlijk niet heel veel meer zal afnemen, neemt het aandeel ouderen in de toekomst nog verder toe tot 26 procent 65-plussers en 11 procent 80-plussers in 2060. Van de naar verwachting bijna 18,5 miljoen inwoners in 2060 zullen er 4,8.
 3. ouderen; op weg naar betere aansluiting bij wat ouderen zelf willen en kunnen Bij het ouder worden kunnen problemen ontstaan op het gebied van gezondheid en welzijn. In Nederland zijn er verschillende initiatieven in gang gezet om risico's en problemen op deze gebieden in een vroeg stadium op te sporen. De achterliggende gedachte hierbij is dat ouderen dan beter ondersteund worden en.

CBS

 1. Verzorging en verpleging die bij cliënten/patiënten thuis wordt geleverd met als doel om ze zodanig te begeleiden in hun thuissituatie dat opname in een ziekenhuis , verzorgingshuis , verpleeghuis enz. niet nodig is. Toelichting Instellingen voor thuiszorg voeren een of meer van de volgende werksoorten uit die erkend zijn in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: algemene.
 2. Ongeveer eenderde van alle ouderen, de groep ouder dan 75 jaar, voldoet niet aan dit beeld. Bij deze ouderen beginnen vaak gezondheidsproblemen op te spelen. Deze groep is tevens veel spaarzamer dan andere ouderen. Wel hechten zij ook veel waarde aan hun zelfstandigheid. Bronnen: MKB Net, Marketing Tribune (19/2005), CBS
 3. CBS. Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek Gepubliceerd op 31-12-2016. Gezondheidstoestand betekenis & definitie. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de gezondheidstoestand in objectieve zin en in subjectieve zin. De gezondheidstoestand in objectieve zin is de gezondheid zoals beoordeeld door medische beroepsbeoefenaren, met infectieziekten en doodsoorzaken als objectieve.

Vergrijzing komt er kortweg op neer dat het aandeel van de ouderen in de bevolking toeneemt, waardoor de gemiddelde leeftijd stijgt. Zo is in 1995 dertien procent van de Nederlandse bevolking vijfenzestig jaar of ouder. In 2016 is dat achttien procent. Die trend zet zich volgens alle recente berekeningen de komende decennia fors door. In 2040 zijn we volgens het Centraal Bureau voor de. Van de Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft 3 procent aan dat ze tijdens het laatste seksconta Nederlanders zitten veel, jongeren het meest. Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Kwart van laagst opgeleiden heeft obesitas. Van de mensen van 25 jaar of ouder, die hooguit basisonderwijs hebben afgerond, heeft een kwart o Helft Nederlanders sport wekelijks. In 2014. Het CBS monitort het armoederisico van huishoudens en personen aan de hand van de lage-inkomensgrens. Hoe heeft het (langdurige) armoederisico zich vanaf het begin van deze eeuw ontwikkeld? Welke zijn de belangrijkste risicogroepen? En hoe staat het met het armoederisico van minderjarige kinderen? 5.1 Trends in risico op armoede Armoederisico in 2017 toegenomen. In 2017 hadden 599 duizend. Huisartsgeneeskunde voor ouderen (mei 2007) Direct naar. Lid worden; Expertgroepen; H&W; Praktijkaccrediterin We willen allemaal gezond oud worden. De gezondheidszorg draagt daar op veel manieren aan bij. Vooral ouderen maken er gebruik van: veel gezondheidsproblemen ontstaan immers op latere leeftijd. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt kennis over zorg en ondersteuning voor ouderen. Van wijkverpleging tot ziekenhuiszorg, en van geneesmiddelen tot rollators

In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5 procent van de volwassenen. Vooral in de leeftijdscategorie 25-34 jaar valt het op dat vrouwen 2 keer zo vaak een depressie hebben. Jonge vrouwen zijn dan ook in kaart gebracht als hoog risicogroep Mantelzorg is lastig af te bakenen. Men kan een ruime definitie hanteren, waarbij breed wordt geïnventariseerd wie er hulp geven (dit is gedaan in het SCP-onderzoek) en een engere definitie, waarbij bijvoorbeeld ook het begrip mantelzorg wordt genoemd in de enquêtevraag en het alleen gaat om langere tijd hulp geven (dit is gedaan in het CBS-onderzoek) aantal ouderen met depressieve klachten groot is, maar ook omdat het aantal nieuwe gevallen dat jaarlijks ontstaat aanzienlijk is (Smit et al., in druk). Verder kan preventie van nut zijn bij het bevorde- ren van het hulpzoekgedrag bij psychische problemen, door voorlichting over behandelmogelijkhe-den te verbeteren, door behandelingen in andere, niet-traditionele vorm aan te bieden, en door.

Statistiek (CBS). Inhoud • Definitie depressieve stoornis • Depressieve stoornis onder jongeren • Depressieve stoornis onder volwassenen • Depressieve stoornis onder ouderen • Definitie suïcidaliteit • Suïcidaliteit onder jongeren • Suïcidaliteit onder volwassenen • Suïcidaliteit onder ouderen • Beperkingen kerncijfers depressieve stoornis en suïcidaliteit. Kwetsbare ouders krijgen het meestal niet gemakkelijker wanneer er een baby wordt geboren. Onder kwetsbare ouders wordt hier verstaan: ouders met psychische problemen/ aandoeningen, ouders met een verstandelijke beperking, asielzoekers, tienermoeders, multi-probleem gezinnen, etc. Bestaande problemen verdwijnen niet door de geboorte en het is mogelijk dat, mede door moeheid kort na de. ouderen steeds vaker gebruik van het internet voor hun gezondheid, zoals het zoeken van informatie en het maken van afspraken voor het ziekenhuis (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2017). Dit duidt ook op een verandering in de 'patiëntenrol'. Ouderen voelen zich steeds actiever betrokken bij hu CBS. Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek Gepubliceerd op 30-12-2016. Recreatieve activiteiten betekenis & definitie. Alle activiteiten die iemand voor zijn plezier onderneemt. Bijvoorbeeld: een dagje naar het strand of pretpark, wandelen, sporten, bezoek aan museum. Eén op de twintig ouderen krijgt ooit te maken met ouderenmishandeling. Schokkende cijfers, vindt minister Hugo de Jonge. Mishandeling bij ouderen herkennen en aanpakken is niet makkelijk. Daarom.

Eenzaamheid Cijfers & Context Samenvatting

Het CBS en het SCP hanteren in de Armoedemonitor 2007 de volgende begrippen: de lage-inkomensgrens, de budgetgerelateerde grens en de Europese armoedegrens.De lage-inkomensgrens is gebaseerd op de hoogte van het bijstandsniveau van een alleenstaande in 1979 (en sedertdien geïndexeerd). Dit niveau wordt verhoogd voor diverse samenlevingsvormen: meerpersoonshuishoudens en kinderen Doodsoorzakenstatistiek: CBS. Het CBS kan de meest betrouwbare cijfers geven van het aantal mensen dat is overleden aan COVID-19. Als iemand komt te overlijden, vult een arts altijd een formulier. Bij ouderen kan een depressie onder meer een lichamelijke oorzaak hebben, worden veroorzaakt door medicijngebruik of samenhangen met vormen van dementie. Biologische factoren Een belangrijke biologische factor is erfelijkheid: in sommige families komen depressies vaker voor dan in andere. Ook het gebruik van bepaalde stoffen, zoals hormonen, medicijnen en alcohol, kan het ontstaan van een. De richtlijn Diabetes mellitus type 2 bij ouderen is onderdeel van de Netwerkrichtlijn diabetes mellitus ontwikkeld onder overkoepelend voorzitterschap van Dr. P.H.L.M. (Nel) Geelhoed, internist-endocrinoloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag (Nederlandse Internisten Vereniging). Voor het ontwikkelen van de richtlijn Diabetes mellitus type 2 bij ouderen is in 2014 een multidisciplinaire. Ook mensen met een ouder die in Nederlands-Indië of in Vlaanderen geboren is, waren volgens de CBS-definitie allochtoon. De grootste groep mensen met een migratieachtergrond zijn in Nederland van Nederlands-Indische afkomst, met 15% en de Duitse migranten komen op plaats twee met 14%. Dit wijkt af van wat doorgaans met het woord allochtoon wordt bedoeld. In de volksmond worden met allochtonen.

Anders Breivik: de massa-immigratie en babytsunami - Sargasso

Gezond en actief ouder worden is de uitdaging van de 21e eeuw. Die aangaan vergt een kennisspurt: fundamenteel, toegepast en klinisch onderzoek naar onder meer de mechanismen van veroudering, oorzaken en ontwikkeling van chronische ziekten, de invloed van genetica en leefstijl, optimale behandelingen en het vergroten van zelfredzaamheid. Dat Healthy Ageing geld kost weten we. We weten ook dat. Oudere werknemer niet meer per definitie duurder; In sectoren met fysiek zwaar werk is vergrijzing een probleem; in andere sectoren kan het juist gunstig zijn; Nederland vergrijst, wat betekent dat er ook op de werkvloer meer senioren rondlopen. De gemiddelde leeftijd van werkenden is sinds de eeuwwisseling met maar liefst vier jaar gestegen tot ruim 42 jaar. Een hoofdpijndossier voor. De kranten stonden er de afgelopen jaren vol van. Krantenkoppen zoals Meer ouderen digitaal; toename van tablet-en smartphonegebruik (plusonline, 15 december 2014) en Opa en Oma aan de Whatsapp (telegraaf.nl, 3 oktober 2015). Maar welke rol kan technologie nu ECHT spelen in de strijd tegen eenzaamheid? Kan men met behulp van technologie minder eenzaam zijn Tabel 2.1.1 laat zien welke bedrijfstakken volgens de OESO-definitie tot de ICT-sector behoren, uitgedrukt in termen van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Veel landen gebruiken deze definitie in hun statistische publicaties. Dit maakt het eenvoudiger om cijfers over de ICT-sector internationaal te vergelijken. Ook dit hoofdstuk gebruikt deze OESO-definitie, tenzij anders vermeld is. 2. In 2016 woonde 6 op de 7 ouderen thuis, 14% ontvangt ondersteuning thuis en 6% woont in een verpleeghuis. En in 2025? Bekijk de feiten en cijfers op een rij. Infographic werken in de ouderenzorg. Deze infographic gaat over de arbeidsmarkt en geeft de meest actuele resultaten van de medewerkermonitor uit de ActiZ Benchmark Zorg. Bekijk de infographic . Bekijk de animatie Tel je knopen waarin.

Kwetsbare ouderen hebben een complexe zorgvraag

 1. der vaak dan gemiddeld tot de armen. Wel waren oudere ouderen vaker arm dan jongere ouderen. In 2001 lag het.
 2. imum betekenis & definitie. Het wettelijk bestaans
 3. Armoede in Nederland grootst bij oude ouderen en gezinnen met jonge kinderen. De oudsten zijn in Nederlanders vaak ook de armsten. Dat blijkt uit de opvallende grafiek die het Sociaal en Cultureel Planbureau dinsdag publiceerde bij het rapport Armoede in Kaart 2019. Ruim een op de tien 90-plussers heeft onvoldoende inkomsten om rond te komen. Tjerk Gualthérie van Weezel 3 september 2019, 12.
 4. Thuiswonend kind betekenis & definitie Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Toelichting Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen

Ouderen hebben hogere zorguitgaven dan jongeren. Dat is zichtbaar in het leeftijdsprofiel van de zorguitgaven. In 2015 omvat de zorg voor mensen van 65 jaar en ouder 44 procent van de totale zorguitgaven. In de periode tot 2040 neemt dit toe naar 59 procent. Van de totale groei van de zorguitgaven in de periode 2015-2040 is 72 procent toe te schrijven aan de groei van de uitgaven voor 65. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht sociaal-wetenschappelijk onderzoek en rapporteert hierover aan regering en parlement. Op deze website kunt u de adviezen van het SCP inzien Welke definitie van migratieachtergrond wordt in de barometer gehanteerd? Een persoon met een migratieachtergrond is volgens de geldende definitie van het CBS: een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede. Sittard-Geleen (anhören? / i) ist eine Gemeinde in den Niederlanden, Provinz Limburg, mit 92.606 Einwohnern (Stand 31. Januar 2019). Ihre Gesamtfläche beträgt etwas mehr als 80 km². Zur fusionierten Gemeinde gehört die Stadt Sittard, der Industrieort Geleen, die Dörfer Born, Limbricht und Munstergeleen und viele kleinere Ortschaften.. Die Fusion erfolgte zu Ouderen in de leeftijd van 65 tot 70 jaar voelen zich in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, minder eenzaam. Enkele conclusies: De definitie die daarvoor wordt gehanteerd is: een situatie van eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. (De Jong-Gierveld) Deze definitie maakt het meten van.

Feiten en cijfers over kwetsbare ouderen Vektis

Het betreft de volwassenen en de ouderen (personen van 19 jaar en ouder). Na opschoning van de gegevens betreft het gegevens over 387.195 mensen waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD'en en 10.811 (2,8%) door het CBS. Het beheer van de 'Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM 2012' ligt bij het RIVM Bevolkingsstatistiek (CBS) Gebruikte publicaties. Centraal Bureau voor de Statistiek (2019). Jeugd naar herkomst. Toon bronnen. Verberg bronnen. Definitie. De term 'migrantenjeugd' verwijst naar kinderen en jongeren die niet in Nederland geboren zijn of van wie een of beide ouders elders geboren zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert bij de presentatie van cijfers de. Tienermoeders (bron: CBS) Culturele achtergrond speelt een rol bij geboortecijfer jonge moeders. Als gekeken wordt naar de culturele achtergrond van de jonge moeders, valt op dat het aandeel tienermeisjes dat moeder wordt het hoogst is bij meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond. Over het algemeen is hier ook in 2016 een daling zichtbaar, behalve bij de meisjes met een overige niet. gevolg hiervan ontstaat er dus ook vergrijzing binnen het zorgpersoneel (CBS, 2013). De oudere groep hulpverleners gaan bijna met pensioen en jongeren worden niet aangetrokken tot opleidingen voor een baan in de gezondheidszorg, omdat zij weten dat de baankansen op dit moment slecht zijn. Doordat een kleiner wordende groep zorgverleners een groter aantal zorgvragers moet verzorgen stijgt de. De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen: waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80.

Voor ouderen met een verstandelijke beperking kan het lastig zijn om met de veranderingen die ze in deze nieuwe levensfase ervaren om te gaan. Ook voor naastbetrokkenen en professionals kan het lastig zijn om de oudere te zien veranderen door ouderdomsverschijnselen. In de leidraad Oud en gelukkig wordt een definitie gegeven van ouderen met een verstandelijke beperking en worden vijf. Loopafstand of wandelafstand is een term die aanduidt dat een bepaalde afstand te lopen is; dat wil zeggen dat het comfortabel is om deze afstand te voet af te leggen.. Definitie. Het Nederlandse CBS gebruikt de definitie loopafstand ≤ 1 km.. De in onbruik geraakte Nederlandse afstandsmaat een uur gaans wordt soms gedefinieerd als gelijk aan een van de beide definities van Hollandse mijl.

Alcoholgebruik onder volwassenen RIV

 1. Ouderen krijgen een andere rol in bijvoorbeeld het gezin en in de vriendenkring. Sociale activiteiten: Sociale activiteiten zijn activiteiten waarbij je anderen mensen ontmoet. Zulke activiteiten zijn voor iedereen belangrijk. Sommige sociale activiteiten kun je bijna heel je leven doen, zoals kaarten, golfen, zingen en darten. Maar er zijn ook activiteiten die een ouderen niet meer kan doen.
 2. Definitie van een vluchteling. Wie vluchteling is staat dus beschreven in het internationale Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dit verdrag werd opgesteld in 1951, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Staten die het verdrag hebben erkend, zijn gebonden aan de verdragregels. Kern van het verdrag is dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar hun.
 3. theorieën een definitie en conceptueel op van mobiliteitsarmoede. Dit onderzoek moet uitwijzen hoe thuiswonende ouderen hun mobiliteitssituatie ervaren, oftewel of ouderen zichzelf als mobiliteitsarm of - rijk zien. Teven test dit onderzoek het conceptueel model van Jorritsma et al. (2018). De hoofd- en deelvragen luiden als volgt
 4. Definitie alleenstaand. Maar hoe definieert het CBS alleenstaande mensen? Personen die alleen in een woonruimte wonen en een eenpersoonshuishouden vormen. Personen die op hetzelfde adres wonen met een eigen huishouding worden ook meegeteld als alleenstaand. Deze cijfers zijn van 2011 en 2012
 5. Mantelzorg is lastig af te bakenen. Men kan een ruime definitie hanteren, waarbij breed wordt geïnventariseerd wie er hulp geven (dit is gedaan in SCP-onderzoek) en een engere definitie, waarbij bijvoorbeeld ook het begrip mantelzorg wordt genoemd in de enquêtevraag en het alleen gaat om langere tijd hulp geven (dit is gedaan in CBS-onderzoek)
 6. Definitie; Gebruik van sociale media door kinderen en jongeren. In 2019 gebruikt 93,5 procent van de 12- tot 18-jarigen en 98,4 procent van de 18- tot 21-jarigen bijna dagelijks het internet. In veel gevallen bezoeken ze het internet voor toegang tot sociale media (94,6 procent van de 12- tot 18-jarigen en 98,8 procent van de 18- tot 21-jarigen) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). Ten.
 7. Veel ouderen doen vrijwilligerswerk en kunnen dit voorzetten. Wanneer er meer mensen ouder worden, neemt het vrijwilligerswerk ook toe. Of het de maatschappij ook echt helpt, valt nog te bezien. 5. Kennisoverdraging Als er meer ouderen komen, kunnen deze ouderen hun kennis, wijsheid en levenservaringen overbrengen op de jongeren. Dit vind ik wel een van de positiefste gevolgen. Deze jonge.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014. Them Definitie. Met scheiding wordt hier bedoeld: de beëindiging van een relatie tussen twee samenlevende partners. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen zijn. De term echtscheiding gebruiken we alleen voor de ontbinding van een huwelijk. Meer informatie. Dossier Scheiding (Nederlands Jeugdinstituut) Het CBS duidt bevolkingsgroepen aan met exact omschreven definities en terminologie. Bij het bepalen van de migratieachtergrond staat het geboorteland van de ouders centraal. Bij personen met een Nederlandse achtergrond zijn beide ouders in Nederland geboren. Bij personen met een migratieachtergrond is ten minste één ouder in het buitenland geboren. Iemand die zelf ook in het buitenland is.

Het aantal vrouwen van 100 jaar en ouder neemt toe van ruim 1.550 naar bijna 5.000, en het aantal mannen van 100 jaar en ouder van 250 naar 2.000. Het aantal vrouwen van 100 jaar en ouder groeit dus harder in absolute zin, maar relatief neemt het aantal mannen van 100 jaar en ouder sneller toe. Dit komt doordat de levensverwachting van mannen de afgelopen decennia harder is gegroeid dan die. Definitie. Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Vormen van huiselijk geweld zijn onder andere kindermishandeling, partnergeweld en eergerelateerd geweld. Veel kennis en expertise verdwijnen uit de organisatie met het vertrek van ouderen. Het is dus essentieel om zoveel mogelijk goede medewerkers voor het bedrijf te behouden. Duurzame inzetbaarheid speelt hier op in. De overheid is er veel aan gelegen de arbeidsdeelname van ouderen te verhogen. Het streven is dat 48 procent van de 55- tot 65. Ymere biedt gescheiden ouder tijdelijke woning (praktijk) Ouderen. Informatie over de huisvesting van ouderen met een zorgvraag vindt u in het dossier Wonen en zorg op Aedes.nl. Vergunninghouders. Aedes: 'Woningcorporaties zijn er ook voor vergunninghouders ' (standpunt) Taakstelling vergunninghouders 12.000 in 2019 (publicatie) Gemeenten betalen straks huur vergunninghouders aan. Dit komt volgens het CBS en SCP voornamelijk doordat de pensioenen al jaren niet zijn geïndexeerd of zelf zijn gekort. Extra aandacht is nodig voor de groep 55 tot 65-jarigen, de kans dat zij door het wegvallen van financiële vangnetten in armoede hun oude dag moeten beleven is groot. Beide ontwikkelingen zouden er wel eens toe kunnen leiden dat de armoede onder ouderen snel stijgt. Als dat.

Kwetsbare ouderen - Wat is kwetsbaarhei

De American Academy of Pediatrics hanteert de volgende definitie voor sudden infant death syndrome (SIDS): The sudden death of an infant under 1 year of age, which remains unexplained after a thorough case investigation, including performance of a complete autopsy, examination of the death scene, and a review of the clinical history (American Academy of Pediatrics 2001) Volgens de ruime definitie waren er in Nederland per 1 januari 1999 bijna 1 miljoen allochtonen meer dan volgens de beperkte definitie. Met ingang van augustus 1999 is CBS-breed de standaarddefinitie ingevoerd. Volgens deze nieuwe definitie wordt een persoon tot de allochtonen gerekend als ten minste één ouder in het buitenland is geboren. De. Binge is het Engelse woord voor braspartij. Binge drinken wil zeggen het drinken van minstens 4 (vrouwen) of 5 (mannen) glazen alcohol tijdens 1 enkele gelegenheid. In de VS definieert [ Als je verder grasduint in de cijfers van het CBS, wordt één kenmerk van deze groep duidelijk: ze zijn ouder. In de CBS-definitie: ouder dan 45 jaar, jonger dan 75. In 2008 vormden ouderen 59. Preventieve interventies voor ouderen. Op loketgezondleven.nl vindt u verschillende (erkende) interventies voor ouderen, onder andere op het gebied van valpreventie, zelfredzaamheid en eenzaamheid. U kunt zoeken op diverse criteria zoals doelgroep, thema en beoordeling. Ga naar Leefstijlinterventies of bekijk het overzicht van interventies voor ouderen in binnen- en buitenland

CBS - 17 definities - Encycl

resultaten De gangbare definitie voor epa werd bijgesteld en afgebakend ten opzichte van de psychiatrische morbiditeit. De analyse leverde voor de ggz een schatting op van 160.000 patiënten met epa tussen 18 en 65 jaar, inclusief verslavingszorg en forensische zorg (12-maandszorgprevalentie van 1,6%). Over alle leeftijden inclusief kinderen en jeugdigen (< 18 jaar) en ouderen (> 65 jaar) werd. Levensverwachting hoog- en laagopgeleide ouderen loopt verder uiteen. Bij mannen is er tussen hoog- en laagopgeleiden een verschil in levensverwachting van ruim vijf jaar en bij vrouwen van ruim.

Vergrijzing - 22 definities - Encycl

Definitie; Geboortecijfers. Het aantal levendgeborenen was in 2019 169.680. In 2018 ging het om 168.525 kinderen. Het aantal geboortes schommelt de laatste jaren. Na een lichte stijging tussen 2015 en 2016 is het aantal geboortes sinds 2017 weer iets gedaald. In 2019 heeft de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,57 kinderen. Het gemiddeld aantal kinderen van Nederlandse vrouwen daalt al jaren. Tien. Het aantal Nederlandse ouderen dat nooit op internet komt is afgelopen zes jaar gehalveerd, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Was in 2012 66 procent nooit online. Dit is het derde van vijf artikelen gericht op de maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ). De artikelen gaan uit van de Canmeds-rollen en beslaan steeds een of meerdere rollen met de bijbehorende activiteiten volgens het beroepsprofiel van het Expertisegebied wijkverpleegkundige (V&VN, november 2012) en Bachelor of Nursing 2020. Alle Canmeds-rollen komen in de vijf artikelen naar voren Definitie. Kinderen van ouders met psychische problemen lopen het risico om zelf psychische problemen te krijgen. Er zijn daarom speciale programma's voor deze kinderen ontwikkeld. Mede daardoor is de afkorting KOPP een op zichzelf staand begrip geworden, wat staat voor 'kinderen van ouders met psychische problemen'. Kinderen van verslaafde ouders (KVO) zijn hiervan een speciale subgroep. Voor.

Eenoudergezin - Cijfers NJ

1.2 Definitie eenzaamheid 10 1.3 Oorzaken 13 1.4 Gevolgen 14 1.5 Omvang vraagstuk en doelgroep 15 1.6 Riscofactoren 18 1.6.1. Individuele factoren m.b.t. leefomstandigheden 18 1.6.2. Individuele factoren m.b.t. mate van sociale integratie 21 1.6.3. Macrofactoren 21 1.7 Systematische aanpak komt moeilijk van de grond 2 Uitgangspunten van de impactmonitor 2.1 Opzet en inhoud . De opzet van de impactmonitor is gebaseerd op de 'dummy'-impactmonitor die de onderzoeksadviescommissie van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' heeft ontwikkeld. noot 1 Op basis van gesprekken in focusgroepen met ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van opleidingen heeft de. Managers en oudere werknemers vinden het lastig om hier een definitie van te geven. Er zijn grote verschillen tussen fysieke, cognitieve mogelijkheden per persoon, maar ook zijn er verschillen in de motivatie tussen oudere werknemers. Vanuit de theoretische concepten en de interviews kwam naar voren dat duurzame inzetbaarheid gaat over het kunnen, willen en mogen werken van. Om een huishouden draaiende te houden, zijn in de regel financiële middelen nodig. De financiën moeten worden beheerd, betalingen verricht, er is een boekhouding nodig, en binnenkomend geld dat niet direct nodig is, wordt gespaard of er worden investeringen mee gedaan. Later, als het geld weer nodig is of de omstandigheden van de investeringen verslechteren, zullen desinvesteringen worden.

Kwetsbare ouderen RIV

Bij thuiswonende ouderen komen eenzaamheidsgevoelens minder vaak voor: 80% van de zelfstandig wonenden voelt zich nooit eenzaam, 15% zo nu en dan en 5% geregeld. Uit andere gegevens blijkt dat de vraag Voelt U zich (soms) eenzaam door 25% van de mensen tussen de 65 en 74 jaar bevestigend beantwoord wordt. Het gaat hier ook om zelfstandig wonende ouderen. Bij mensen van 75 jaar en ouder ligt. Literatuurlijst. CBS. (2008) Sociaaleconomische verschillen in fysieke beperkingen van ouderen.. Opgeroepen op 26 september 2014. http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres.

Feiten en cijfers rond eenzaamheid Over eenzaamheid

definitie diegene is die wel even oppast. Maar ook een samenleving waarin instanties een belangrijkere rol krijgen bij het ondersteunen van ouders bij de opvoeding. Echter zou die buurvrouw best een belangrijke rol kunnen hebben en is het maar de vraag of de instanties die hulp bieden waar ouders behoefte aan hebben. Verder is het ook de vraag wat de rol commerciële partijen hierbij is. In. Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid Cijfers, ongeluk, verkeersslachtoffer Deze factsheet gaat over verkeersdoden: het jaarlijkse aantal in Nederland, de ontwikkeling daarin sinds 1950 en veelvoorkomende kenmerken zoals vervoerswijze, leeftijdsgroepen en ongevalslocaties. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in de jaren vijftig en zestig ouderen, gebaseerd op de huisartsgeneeskundige kernwaarden (generalistisch, persoonsgericht, (CBS, 2017). • Het aantal kwetsbare 65-plussers zal tus-sen 2010 en 2030 toenemen van ongeveer 700.000 tot ruim 1 miljoen (SCP, 2011). • Van de 55-plussers heeft 37% multimorbidi-teit. Dit percentage neemt toe met de leeftijd tot 59% bij de 75-plussers (SCP, 2011). • Van de thuiswonende 65.

 • Ausschlaftag nach nachtdienst.
 • Pokhara.
 • Soße aus mehl und wasser.
 • Unterhalt hausfrau.
 • 4 bilder 1 wort ameisen hände.
 • Outdoor grow 2017.
 • Chile botschaft frankfurt.
 • Essen ohne kühlung.
 • Ehemann will trennung.
 • Get him to the greek.
 • London business school aufnahmebedingungen.
 • Soundbar zusätzliche lautsprecher.
 • Selbstvertrauen definition psychologie.
 • Telefonat china kosten.
 • Nena songtexte in meinem leben.
 • Devolo tv sat 2400 ci satellitenfernsehen ohne kabel verlegen.
 • Kopftuch wickeln.
 • Goodyear vector 4seasons g2 erfahrungen.
 • Traktor zylinderkopfdichtung kosten.
 • It's always sunny in philadelphia wiki.
 • Loni love height.
 • Swisscom powerline preis.
 • I love yoo webtoon.
 • Wetterdirekt it 868 mhz bedienungsanleitung.
 • Ich habe mich getrennt und vermisse ihn.
 • Matthew morrison age.
 • Westport neuseeland sehenswürdigkeiten.
 • Tokyo laundry marke.
 • Diese drei sternzeichen sind besonders untreu.
 • Yamaha music apps.
 • Fame academy deutschland.
 • Here maps apk download.
 • Cripple.
 • Night of the living dead uncut.
 • Schwanger trotz pille.
 • Italienische mädchennamen mit k.
 • Protelos.
 • Aeroheat ersatzteile.
 • Dab antenne nachrüsten.
 • Panzerhaubitze „donar.
 • Bäcker st georgen.